artykuł nr 1

Informacje ogólne

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tuszynie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta w Tuszynie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

1) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;

2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Tuszynie (budynek A, pok.1) ;

3) przesłać na numer fax:  (42) 614 30 69;

4) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@tuszyn.info.pl