artykuł nr 1

Prewencyjne zasady funkcjonowania podczas COVID-19

Załączniki:
Treść zarządzenia 545 KB
artykuł nr 2

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - URZĄD MIASTA W TUSZYNIE BĘDZIE NIECZYNNY

Załączniki:
Treść zarządzenia 341 KB
artykuł nr 3

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY - Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

obrazek

Burmistrz Miasta Tuszyna zaprasza mieszkańców Gminy Tuszyn do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

 

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Tuszyn na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach gminy , w której funkcjonował zlikwidowany obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Uzyskane przez gminę środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją dostępną na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

 

Nabór dokumentów przeprowadzamy do dnia 29.10.2021 r. zaś po tym terminie dokumenty będą weryfikowane i przygotowywane do złożenia wniosku. 

 

Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w pok. 19 Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, w godzinach pracy Urzędu.

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Krawczyk, tel. 42 614-34-25 wew. 28.

 

Informacje dodatkowe:

Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

- przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miasta w Tuszynie.

Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Do pobrania:

Załącznik 1 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.

Załącznik 2 - oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

Załącznik 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny ale zwiększający szanse pozytywnej oceny wniosku).

 

W związku z kilkoma już zmianami wytycznych do programu należy obserwować szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

artykuł nr 4

Prewencyjne zasady funkcjonowania podczas COVID-19

Załączniki:
Treść zarządzenia 549 KB
artykuł nr 5

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCA FAŁSZYWYCH SMS OD NADAWCY "KWARANTANNA"

!! Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. 

Jest to próba wyłudzenia danych osobowych.

Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. 

Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

 

Z poważaniem

Urszula Sztuka-Polińska

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

artykuł nr 6

Finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść informacji 54 KB
artykuł nr 7

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH 01.08.2021 r., godz. 17:00

 

 

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH

01.08.2021 r., godz 17:00

 

 

Burmistrz Miasta Tuszyna informuje, mieszkańców Miasta i Gminy Tuszyn, że na podstawie Zarządzenia NR 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego – Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowego oraz oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77. rocznicę jego wybuchu w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17ºº na czas 1 ( jednej ) minuty na terenie Gminy Tuszyn zostaną uruchomione syreny alarmowe systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców, które będą emitowały dźwięk ciągły przez okres 1 minuty.

 

 

Syreny zostaną uruchomione w ramach treningu przeprowadzanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

 

 

Apeluje się do mieszkańców Miasta i Gminy Tuszyn o nietraktowanie nadawanych sygnałów, jako rzeczywistego zagrożenia.

 

 

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA

Witold Małecki