artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2020

 

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE

NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TUSZYN ZA ROK 2020

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Tuszyna, co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tuszyn za rok 2020 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuszynie. Rada Miejska w Tuszynie będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia ”. Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2020 zaplanowana została na dzień 28 czerwca 2021 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 w Biurze obsługi Rady Miejskiej w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4.

 

Formularz zgłoszenia do debaty jest tutaj, a także w Biurze obsługi Rady Miejskiej w Tuszynie.

 

Załączniki:
Treść raportu MB
Dostępne kategorie:
2020
2021