artykuł nr 1

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn