artykuł nr 1

Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Komórka odpowiedzialna : Urząd Stanu Cywilnego

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

- osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony

- wstępnego (rodzica, dziadka, babci)

- zstępnego (dziecka, wnuka)

- rodzeństwa

małżonka

przedstawiciela ustawowego

opiekuna

sądu, prokuratora

organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1918 r. aktów stanu cywilnego. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju. Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.\

 

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

1) odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

2) odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

4) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

5) pełnomocnictwo – 17 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Tuszynie- wydaje się w terminie 7 dni

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie

Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w terminie do 10 dni roboczych.

Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1)wniosek 

2) dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy

oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

3) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

 

Dostępne kategorie:
Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy)
Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim
Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
Akt zgonu - sporządzenie aktu
Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
Dowód osobisty - wydanie dokumentu
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
Nadanie numeru PESEL
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa za granicą
Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zaświadczenie o stanie cywilnym