artykuł nr 1

Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka

Komórka odpowiedzialna : Urząd Stanu Cywilnego

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) małżonkowie

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

Nadanie dziecku nazwiska, o którym wyżej mowa nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Zasady powyższe stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

 

Opłaty:

Przyjęcie oświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa osób składających oświadczenie znajdują się w USC w Tuszynie lub zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego – sprawa załatwiana jest od razu. Jeżeli choćby jeden z w/w aktów znajduje się w innym USC i nie został przeniesiony jeszcze do rejestru stanu cywilnego – sprawa zostanie załatwiona do 10 dni roboczych.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o przyjęcie oświadczenia

 

Dostępne kategorie:
Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy)
Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim
Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
Akt zgonu - sporządzenie aktu
Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
Dowód osobisty - wydanie dokumentu
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
Nadanie numeru PESEL
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa za granicą
Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zaświadczenie o stanie cywilnym