artykuł nr 1

Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Komórka odpowiedzialna : Urząd Stanu Cywilnego

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) obywatel polski

2) cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania

3) cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy - wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

4) osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę zmiany imienia / nazwiska

2) dokument tożsamości;

3) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

 

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

1) wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);

2) zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);

3) w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej

4) w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;

5) zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);

6) dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka.

 

Dostępne kategorie:
Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy)
Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim
Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
Akt zgonu - sporządzenie aktu
Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
Dowód osobisty - wydanie dokumentu
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
Nadanie numeru PESEL
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa za granicą
Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zaświadczenie o stanie cywilnym