artykuł nr 1

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Komórka odpowiedzialna : Urząd Stanu Cywilnego

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) Rozwiedziony małżonek

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie Ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej :

1) opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w USC w Tuszynie oraz wniosek osoby, której akt małżeństwa został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego zostanie zrealizowany od razu. Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego, zostanie zrealizowany w terminie do 10 dni roboczych.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;

2) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

 

Dostępne kategorie:
Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy)
Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim
Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia
Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
Akt zgonu - sporządzenie aktu
Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
Dowód osobisty - wydanie dokumentu
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu
Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
Nadanie numeru PESEL
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa za granicą
Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zaświadczenie o stanie cywilnym