artykuł nr 1

Wpis do rejestru wyborców

Komórka odpowiedzialna : Ewidencja Ludności

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) wyborcy stale zamieszkali w Gminie Tuszyn bez zameldowania na pobyt stały

2) wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Gminie Tuszyn

3) wyborcy stale zamieszkali w Gminie Tuszyn pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Tuszynie

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek

7:30 – 14:00

Uwagi:

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania na Terenie Gminy Tuszyn i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz Miasta Tuszyna ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Gminie Tuszyn zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta Tuszyna jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Gminie Tuszyn pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem tj.

tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Tuszynie

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się do Urzędu celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Tuszynie. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

 

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje Burmistrz, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Burmistrz może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeśli uzna skargę w całości za zasadną.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

2) kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,

3) pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.