artykuł nr 1

Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej

Komórka odpowiedzialna : Ewidencja Ludności

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania)

2) od pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł (oprócz zwolnionych z tego obowiązku wstępnych, zstępnych, powinowatych)

3) za potwierdzenie kserokopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu (potwierdzenie zgodności z oryginałem - 5 zł/strona.)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) podanie

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

3) pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa.

4) potwierdzenie wniesienia opłaty za potwierdzenie zgodności z oryginałem dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu.

*w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.