artykuł nr 1

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Komórka odpowiedzialna : Ewidencja Ludności

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych                   w lokalu- 17 zł

2) za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.2096 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044);

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia

2) dowód osobisty lub paszport

* w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

* oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu