artykuł nr 1

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Komórka odpowiedzialna : Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

Ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich psów.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) opłata za pełnomocnictwo – 17 zł

2) opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa ras uznawanych za agresywne - 82 zł

3) opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wynosi – 616 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji, po przeprowadzeniu wizji w miejscu utrzymywania psa (psów) – do miesiąca czasu.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., nr 77, poz. 687),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

2) świadectwo szczepienia psa