artykuł nr 1

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Komórka organizacyjna: Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych, zamierzający usunąć drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Kompetencje organu:

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, do organu właściwego do wydania zezwolenia, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa, mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie takie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W sytuacji, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wskazanych elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin celem ustalenia:

nazwy gatunku drzewa,

obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z nich, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z przeprowadzonych oględzin sporządza się protokół. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Przesłanki wniesienia sprzeciwu:

fakultatywne – organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

lokalizacji drzewa (na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie chronionym lub przeznaczonym na zieleń zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody),

spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody,

obligatoryjnie – organ musi wnieść sprzeciw w przypadku:

jeśli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,

nieuzupełnienia zgłoszenia.

 

Opłaty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa jest zwolnione z opłaty skarbowej. Wyjątek stanowi złożenie pełnomocnictwa do załatwienia sprawy, za które należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, osobie ujawnionej w CEIDG, jako pełnomocnik (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Informacje dodatkowe:

w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin należy dokonać ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa;

jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, mającej związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ (uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin) nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa;

za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu bądź usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organ właściwy wymierza administracyjną kare pieniężną.