artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn

Komórka odpowiedzialna : Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

Ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Burmistrz Miasta Tuszyna jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Burmistrz prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. Burmistrz wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek.

 

Wykreślenie z rejestru z urzędu następuje w następujących przypadkach:

1) po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;

2) gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

3) gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Tuszyn objętej wpisem.

4) gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5) w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

 

Burmistrz Miasta Tuszyna wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem , w przypadkach, gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym,

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie ,

3) organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Miasta Tuszyna, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Miasta Tuszyna w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie Gminy Tuszyn odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Burmistrzowi Miasta Tuszyna, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, sprawozdanie zerowe.

 

Opłaty :

Wysokość opłaty skarbowej :

1) za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł (dokonanie wpisu do rejestru)

2) za zmianę wpisu - 25 zł (tj. 50 % określonej do wpisu, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności)

3) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

4) za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze lub potwierdzeniu danych zawartych w rejestrze – 17 zł.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zawierające dane zawarte w art. 9c ust.3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:

- firmę (nazwę przedsiębiorcy), oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy'

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

3) pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;

4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.