artykuł nr 1

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Komórka odpowiedzialna : Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek- art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) :

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r., poz. 737);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

4) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Kompetencje organu:

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. W sytuacji, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa usytuowanego w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) zezwolenie na usunięcie drzewa wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych. W przypadku, gdy usunięcie drzewa lub krzewu miałoby naruszyć zakazy w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zostaje zawieszone do czasu uzyskania zezwolenia na czynności podlegające tym zakazom.

Zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest do załatwienia sprawy bezzwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów określa art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody. Stanowi on, iż przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia);

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.);

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

Opłaty :

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów (chyba, że podlega wyłączeniu naliczania opłat), opłaty te są naliczane w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów. Organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo dokonania nasadzeń zastępczych. Jeśli przesadzone lub posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat lub jej nie zachowały z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości opłata podlega umorzeniu.

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej. Wyjątek stanowi złożenie pełnomocnictwa do załatwienia sprawy, za które należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, osobie ujawnionej w CEIDG, jako pełnomocnik (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który powinien zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4; 

nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu – określające usytuowanie drzewa na nieruchomości;

- plan przesadzenia drzewa lub krzewu lub plan nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów;

- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało wydane.

 

Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.