artykuł nr 1

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Komórka odpowiedzialna : Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Osoba fizyczna lub jej pełnomocnik

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek

7:30 – 14:00

Uwagi : 

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnie jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

 

Opłaty :

Wysokość opłaty skarbowej :

120 zł w dniu złożenia zgłoszenia

*Zwolnione z opłaty skarbowej przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zobudową mieszkaniową.

17zł - w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnika lub upoważnienia (jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas wnioskodawca zwolniony jest z opłaty)

*Termin wniesienia opłaty - najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda)

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje jedynie w sytuacji wniesienia sprzeciwu. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm. )

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm. )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm. )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

2) Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni ( wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi)

3) informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowa dzierżawy, umowa najmu)

4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana)