artykuł nr 1

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Komórka odpowiedzialna: Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Stroną ubiegającą się o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym jest inwestor lub osoba przez niego upoważniona.

 

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek7:30-15:30
wtorek7:30-15:30
środa7:30-15:30
czwartek7:30-15:30
piątek7:30-14:00

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna w sprawie jest wydawana bezzwłocznie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Decyzja jest wysyłana pocztą lub na życzenie może być odebrana bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie – Referacie Dróg i Zieleni.
W przypadku wystąpienia braków w złożonych dokumentach Strona jest wezwana pismem do ich usunięcia w przeciągu 7 dni od dnia powiadomienia.

 

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 1264).

Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

 

Wymagane dokumenty:

1) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;

- ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej warunki zajęcie pasa drogowego;

- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, z podaniem jego wymiarów w skali      1:500 lub 1:1000;

- ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy prowadzonych robót;

- projekt lub schemat (gdy nie jest wymagany projekt) organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;

- szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

2) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;

- ksero decyzji zarządcy drogi uzgadniającej lokalizację urządzeń w pasie drogowym;

- plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem w skali 1:500 lub 1:1000;

- ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy;

- projekt lub schemat (gdy nie jest wymagany projekt) organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;

- szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

3) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę zjazdu

- uzgodnienia dokumentacji - do wglądu.

4) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia, ze wskazaniem miejsca
ustawienia reklamy w skali 1:500 lub 1:1000;

- projekt graficzny reklamy