artykuł nr 1

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Komórka odpowiedzialna: Referat Dróg i Zieleni

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Stroną ubiegającą się o uzgodnienie lokalizacji zjazdu jest inwestor lub osoba przez niego upoważniona.

 

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek7:30-15:30
wtorek7:30-17:00
środa7:30-15:30
czwartek7:30-15:30
piątek7:30-14:00

Uwagi:

Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej. Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).

 

Opłaty:

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. 2019 poz. 1000) należy wnieść opłatę w wysokości 82 złotych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn - nr rachunku : 58 1240 3451 1111 0000 3031 6216

***Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy o opłacie skarbowej.

** Opłata nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) - art. 29, 29a

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - art. 104

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wymagane dokumenty :

1) wypełniony formularz (wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu)

2) dwa egzemplarze projektu zagospodarowania terenu (skala 1:500) z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (w oryginale do wglądu), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł ** (jeżeli dotyczy)

4) dowód uiszczenia opłaty *** (jeżeli dotyczy)