artykuł nr 1

Dzierżawa nieruchomości

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) osoba fizyczna

2) osoba prawna

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) W przypadku dzierżawy nieruchomości pod działalność gospodarczą czynsz dzierżawny ustalany jest w drodze indywidualnych negocjacji.

2)W przypadku dzierżawy nieruchomości rolnej czynsz ustalony jest na podstawie Zarządzenia nr 120 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11.09.2018 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych lub ich części stanowiących własność Gminy Tuszyn,

3)oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy w tym podatku od nieruchomości.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2018 r., poz. 121, z późn. zm)

Kodeks cywilny

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek

2) aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego ( w przypadku osób prawnych )

3) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.