artykuł nr 1

Podział nieruchomości

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

właściciel lub współwłaściciel nieruchomości

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni od daty wniesienia wniosku

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.'

Od decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204) - Art. 92 – 100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postanowienia administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zmianami)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału oraz wydanie decyzji zatwierdzający podział (wymagany)

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny (wymagany)

3) wypis i wyrys z katastru nieruchomości obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (wymagany)

4) pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. (jeśli zachodzi taka potrzeba)

5) wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej – z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 + załącznik : postanowienie opiniujące zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania (wymagany).

6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości (wymagany)

7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej (jeśli zachodzi taka potrzeba)

8) mapa z projektem podziału nieruchomości (wymagana)

9) wykaz zmian gruntowych (wymagany)