artykuł nr 1

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

2) osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób.

3) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

4) osoby fizyczne lub prawne będące następcami prawnymi ww. osób.

5) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd). Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

Opłaty:

1) za wydanie decyzji w sprawie przekształcenia - 10 zł

2) opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 par. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art.36 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie, co do zasady, kończy się wydaniem decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. Z 2012 r., poz.83)

2) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., syg. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373)

3) postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r., syg. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 524)

4) Kodeks postępowania administracyjnego

5) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu

3) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu ( w przypadku wyodrębnienia lokali )

4) dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.)

5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej

6) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa ( w przypadku ustanowienia pełnomocnika)