artykuł nr 1

Rozgraniczenie nieruchomości

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

osoba niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

 

Opłaty:

1) opłata skarbowa – 10 zł

2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika opłata skarbowa – 17 zł

3) koszty, które stanowią wynagrodzenie geodety za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

(zgodnie z art. 262 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Z uwagi na szereg czynników składających na termin załatwienia sprawy ( w tym min. termin wykonania prac technicznych przez upoważnionego geodetę określony w umowie zawartej do danej sprawy) nie jest możliwe precyzyjne określenie ostatecznego terminu załatwienia sprawy, z reguły trwa około 4 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji przekazania sprawy sądowi.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o rozgraniczenie

2) aktualne wypisy z ewidencji gruntów oraz mapa z zaznaczonymi spornymi granicami

3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej