artykuł nr 1

Ustalenie numeru porządkowego

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

właściciel/współwłaściciel nieruchomości

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) za złożenie wniosku – 0 zł

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012r. poz. 125)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa lub w Biuletynie Informacji Publicznej ) zawierający :

a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;

b) określenie przedmiotu wniosku

c) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

2) pełnomocnictwo (o ile zostało ustanowione)