artykuł nr 1

Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

właściciel lub współwłaściciel nieruchomości

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

nie określony przepisami

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) - Art. 31 

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) Wniosek o zmianę studium/planu zagospodarowania, który powinien zawierać

- nazwę i adres wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa firmy)

- oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek