artykuł nr 1

Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) osoba fizyczna, na którą wydany został AWZ

2) osoba fizyczna będąca następcą prawnym osób na które został wydany AWZ,

3) osoba fizyczna bądź prawna, która wykaże interes prawny do nieruchomości objętej AWZ.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) za poświadczenie za zgodność z oryginałem wynosi 5 zł od strony.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek

2) dokument wskazujący dokument prawny ( w przypadku osób, które nie są następcami prawnymi osób, których akt dotyczy)

3) oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

4) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej