artykuł nr 1

Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Każdy może otrzymać wypis i / lub wyrys

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o uchwałach Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta w Tuszynie.

Informacja na temat ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn oraz planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa (budynek B, piętro I, pok. 5)

Informacje o nr geodezyjnym działki można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi, Wydział Geodezji i Kartografii – Stanowisko Pracy w Tuszynie (budynek A, I piętro , pok. 25)

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Czy na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, można sprawdzić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tuszynie.

 

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i / lub wyrysu.

* Wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium : 

od wypisu :

1) do 5 stron – 30 zł

2) powyżej 5 stron – 50 zł

 

od wyrysu :

1)za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu

A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

*Opłata ostateczna obliczona przy odbiorze nie może przekroczyć 250 zł.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wypisu i / lub wyrysu następuje w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, maksymalnie

w ciągu 1 miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945 z póź. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o wydanie wypisu i / lub wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami - do pobrania w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa (budynek B, piętro I, pok. 5) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Lista załączników do formularza Z1:

- Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

- Dowód zapłaty opłaty skarbowej.