artykuł nr 1

Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Komórka odpowiedzialna : Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

każdy

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek

7:30 – 14:00

Opłaty:

1) za zaświadczenie – 17 zł

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

do 7 dni

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postanowienia administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa lub w Biuletynie Informacji Publicznej )

2) pełnomocnictwo (o ile zostało ustanowione)

3) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej