artykuł nr 1

Przyznanie dodatku energetycznego

Komórka odpowiedzialna : Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
2) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy wraz z oryginałem do wglądu

 

Informacje dodatkowe dla klienta :

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego :
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.


Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
a) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
b) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego:
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Dodatek energetyczny może być odbierany w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie lub przelewany na konto osobiste wnioskodawcy.