artykuł nr 1

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Komórka odpowiedzialna : Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

Ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) najemca oraz podnajemca lokali mieszkalnych,

2) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1 do procedury).
2) Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).
3) Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:
- zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m. in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło
- oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4 do procedury) – dot. osób uzyskujących dochody m. in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty
- odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe
- odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego
- decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny
- zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni
- zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.
4) Tytuł prawny do lokalu lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal socjalny lub zamienny.
5) Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. aneks czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.
6) Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
7) Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu (załącznik nr 5 do procedury)– dotyczy domów jednorodzinnych.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu (nie dotyczy załączników do niniejszej procedury).

 

Informacje dodatkowe dla klienta :
Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
1) tytuł prawny do lokalu


Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
c) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
d) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).
2) osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
3) odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Liczba członków gosp. domowegoPowierzchnia normatywna30% przekroczenie powierzchni normatywnej50% przekroczenie powierzchni normatywnej
1 osoba35,00 m245,50 m252,50 m2
2 osoby40,00 m252,00 m260,00 m2
3 osoby45,00 m258,50 m267,50 m2
4 osoby55,00 m271,50 m282,50 m2
5 osób65,00 m284,50 m297,50 m2
6 osób70,00 m291,00 m2105,00 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

3. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

5. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

6. Celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Stwierdzenie w wyniku wywiadu, że: 1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

7. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

8. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.