artykuł nr 1

Rejestracja działalności gospodarczej

Komórka odpowiedzialna : Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel RP (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż ww. (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopię dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych o obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 roku.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie art. 8, ust. 2-9, art. 10 ust. 1-4, 6, 8, 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

Jednostki współpracujące:

1) Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

2) Urząd Skarbowy

3) ZUS/KRUS

4) GUS

 

Opłaty:

Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłata należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

wniosek o wpis do CEIDG – w każdym czasie;wniosek o zmianę wpisu w CEIDG –

w przypadku danych ewidencyjnych w terminie 7 dni od dnia zmiany danych;

w przypadku danych informacyjnych w każdym czasie;wniosek o wpis informacji

o zawieszeniu działalności gospodarczej - według planowanej daty zawieszenia działalności;

wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej – według planowanej daty wznowienia działalności;

wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG- według planowanej daty wykreślenia.

Jeżeli złożony wniosek jest poprawny dane przekazywane są do CEIDG nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do Urzędu Miasta Tuszyna. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście albo wysyła przesyłką rejestrowaną, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek CEIDG -1 w zależności od potrzeb dodatkowo : część CEIDG-MW, część CEIDG-RB,

część CEIDG – RD, część CEIDG-S.C., część CEIDG-POPR;

2) ważny dowód osobisty do wglądu; paszport;

*w przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu)

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Pisemne złożenie wniosku w przypadku stawiennictwa osobistego; w przypadku przesłania drogą elektroniczną wniosku z kreatora wniosków www.CEIDG.gov.pl należy okazać wygenerowany przez CEIDG kod.

Załączniki do wniosku CEIDG dostępne na stronie internetowej www.CEIDG.gov.pl