artykuł nr 1

Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką

Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn


Kto może wystąpić z wnioskiem:

Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.


Godziny przyjmowania petentów:

Poniedziałek7:30 – 15:30
Wtorek7:30 – 17:00
Środa7:30 – 15:30
Czwartek7:30 – 15:30
Piątek7:30 – 14:00

Uwagi :

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

 

Opłaty :

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

1) 200 zł przy licencji wydanej na okres od 2 do 15 lat,

2) 250 zł przy licencji wydanej na okres powyżej 15 do 30 lat,

3) 300 zł przy licencji wydanej na okres powyżej 30 do 50 lat

Opłaty z tytułu uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uiszcza się w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4 lub na konto: Bank Pekao S.A. I O/Tuszyn 58 1240 3451 1111 0000 3031 6216

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia płaty jak za udzielenie licencji, tj.:

od 2 do 15 lat – 20 zł

powyżej 15 do 30 lat – 25 zł

powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Zgodnie z art. 14 przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a, licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy :

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna.

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 6 września z 2001 r. o transporcie drogowym

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 

Wymagane wnioski i dokumenty : 

1) wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

2) oświadczenie o spełnieniu wymogu o dobrej reputacji,

3) wykaz pojazdów, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

4) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności;

5) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

6) kopia badania psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

7) kopia prawa jazdy;

8) kopia świadectwa legalizacji taksometru zainstalowanego w zgłaszanym do przewozów pojeździe;

9) kopia krajowego dokumentu dopuszczającego zgłaszany do przewozów pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako TAXI);

10) dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłoszonym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem np. umowa użyczenia;

11) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców – zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

12) dowód uiszczenia opłaty;

 

UWAGA ! – przy składaniu kopii załączników należy przedstawić oryginały do wglądu.