artykuł nr 1

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Komórka odpowiedzialna : Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

2) Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego

co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).

 

Uchwała Nr LXVIII / 496 / 18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuszyn.

Placówki handlu detalicznego
Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo50
Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)50
Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu50
Placówki gastronomiczne
Zezwolenie na sprzedaż napojów do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo30
Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)15
Zezwolenie na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu15

 

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

Dotyczy zezwoleńOpłataOpłatę wnoszą przedsiębiorcy
do 4,5% alkoholu oraz piwo525,00 zł

Rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)525,00 złRozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
powyżej 18% alkoholu2 100,00 złRozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
 
do 4,5% alkoholu oraz piwo1,4% wartości sprzedażyPrzedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)1,4% wartości sprzedażyPrzedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
powyżej 18% alkoholu2,7% wartości sprzedaży

Przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata, o której mowa wyżej, wnoszona jest na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego

Dotyczy zezwoleń

Opłata 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe
do 4,5% alkoholu oraz piwo43,75 zł
4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)43,75 zł
powyżej 18% alkoholu175,00 zł

 

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych 

Dotyczy zezwoleń

Opłata naliczana od wartości sprzedaży

zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

do 4,5% alkoholu oraz piwo1,40%
4,5% - 18% alkoholu (bez piwa)1,40%
powyżej 18% alkoholu2,70%

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 

Informacje dodatkowe :

1. Zezwolenie powinno być wywieszone w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych na widocznym miejscu i zabezpieczone przed ziszczeniem.

2. Niniejsze zezwolenie nie stanowi podstawy do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych o innej zawartości alkoholu niż określono w zezwoleniu.

3. Niniejsze zezwolenie nie stanowi podstawy do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych poza lokalem wskazanym w zezwoleniu.

4. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w art. 111 ust. 1; ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2018 r., poz.2137 t.j.

2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

9) przestrzeganie innych zasad i warunków

5. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający cofa – zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2018 r., poz.2137 t.j./ w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4ustawy,

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. zgodnie z art. 18 ust. 11 ww ustawy

6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty; 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia

13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

7. Ten kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w zakładzie ww. wykroczenia art. 43 ust. 1 i 2 ww ustawy

8. Ten, kto w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, podlega karze grzywny art. 45 ww. ustawy.

9. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

10. Przedsiębiorca w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, wnosi na rachunek gminy opłatę w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek wraz z kompletem załączników : dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.