artykuł nr 1

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Każdy zainteresowany wydaniem interpretacji indywidualnej składając wniosek w tej sprawie obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przestawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

*w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (nie dotyczy przypadków wyłączonych lub zwolnionych na mocy Ustawy o opłacie skarbowej)

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

3 miesiące od daty złożenia wniosku. Uchybienie terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Tryb odwoławczy:

Na wydaną przez organ podatkowy interpretację na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna.

 

Podstawa prawna:

Dział II, Rozdział 1a Ordynacji podatkowej – art. 14a do art. 14s (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, który powinien zawierać wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz stanowisko Strony w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji. W dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postanowienia podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postępowania organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.