artykuł nr 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne)

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji (pok. 18)

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji:

Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Za właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości uważa się także :

- współwłaścicieli

- użytkowników wieczystych

- jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu

- inne podmioty władające nieruchomością;

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

złożenie deklaracji - bez opłat

*należy uiścić opłatę skarbową za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie określonego pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

*nie dotyczy przypadków wyłączonych lub zwolnionych na mocy Ustawy o opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy ordynacja podatkowa. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. W sprawach dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) deklaracja na gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami na właściwym formularzu.

2) pełnomocnictwo określonego rodzaju w sytuacji, gdy deklarację podpisuje pełnomocnik właściciela nieruchomości, której deklaracja dotyczy.

3) dowód zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego udzielenia (jeżeli zaistniał z mocy ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej)