artykuł nr 1

Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne)

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji (p. 22)

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji :

osoba prawna

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) złożenie informacji - bez opłat

2) opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł ( za wyjątkiem przypadków wyłączonych lub zwolnionych z mocy ustawy o opłacie skarbowej )

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Złożenie deklaracji - od ręki.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Gdy zacznie konieczność wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) Druk informacji podatkowej za odpowiedni, rok wypełniony zgodnie z obowiązującymi przepisami na właściwych formularzach.