artykuł nr 1

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

osoba fizyczna, osoba prawna ubiegające się o wydanie zaświadczenia.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

1) opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 21 zł

2) opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł.

*nie dotyczy przypadków wyłączonych lub zwolnionych z mocy odpowiednich regulacji prawnych zawartych w Ustawie o opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku organ podatkowy jest obowiązany wydać za świadczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ podatkowy przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej w formie postanowienia osobie ubiegającej się o nie służy zażalenie, które składa się w terminie 7 dni od daty otrzymania odmowy do organu odwoławczego tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoba fizyczna:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)

*jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego oraz udzielonego we właściwej formie i na właściwym formularzu.

2) dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i/lub przedłożonego dokumentu pełnomocnictwa (jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej wynika z ustawy)

 

Osoba prawna:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (nazwę, siedzibę, NIP, nr KRS)

*jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i / lub przedłożonego dokumentu pełnomocnictwa ( jeśli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej wynika z ustawy )