artykuł nr 1

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

osoba fizyczna, osoba prawna, ubiegająca się o wydanie takiego zaświadczenia

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Wydanie tego zaświadczenia zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł (nie dotyczy przypadków wyłączonych lub zwolnionych na mocy ustawy o opłacie skarbowej )

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenia są wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Organ podatkowy przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie, które składa się w terminie do 7 dni od daty otrzymania odmowy od organu odwoławczego tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoba fizyczna:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia

2) wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)

*jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

3) dowód zapłaty opłaty skarbowej

 

Osoba prawna:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia

2) wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (nazwę, siedzibę, NIP, nr KRS),

3) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

*jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

4) dowód zapłaty opłaty skarbowej