artykuł nr 1

Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku w kasie Urzędu :

osoba uprawniona na mocy stosownych przepisów Ordynacji Podatkowej, która posiada nadpłatę podatku i nie posiada zaległości podatkowych, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a nie jest zobowiązania do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w SKOK i zażąda zwrotu nadpłaty w kasie Urzędu.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), co oznacza, iż w określonej sytuacji zwrot nadpłaty podatku nastąpi w kasie Urzędu w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji określającej wysokość nadpłaty.

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje w sytuacjach wydania przez organ podatkowy decyzji w sprawie, wówczas Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podstawa prawna:

Art. 72 - 80 Ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o zwrot nadpłaty

2) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w dniu odbioru nadpłaty ,

3) potwierdzone notarialnie upoważnienie ze wskazaniem, iż jest to upoważnienie do odbioru nadpłaty za osobę będącą Stroną w danej sprawie.