artykuł nr 1

Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych

Komórka odpowiedzialna : Referat Ogólnoorganizacyjny

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Każdy

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Uwagi:

Wszelkich informacji udziela właściwy zarządca targowiska (w przypadku targowisk prowadzonych przez Gminę Tuszyn – Referat Ogólnoorganizacyjny ). Zasady oraz koszty prowadzenia handlu na targowiskach gminnych, ustala bezpośrednio zarządca targowiska na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z osobami zainteresowanymi ww. formą handlu.

 

Opłaty:

Opłaty wg stawek określonych w Uchwale nr XLIX / 375 / 13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

zgodnie z KPA

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Podstawa prawna:

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) – art.30 ust. 1 i 2 pkt.3 ; art.7 ust.1 pkt.11 ; art.40 ust.2 pkt.4 ; art.41 ust.1

Ustawa prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r., poz. 1292, 1495) – art.8 ; art.15

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. 2018, 2204, 2348 z 2019 r., 270, 492, 801, 1309)

Uchwała nr XLII/260/06 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie.

Uchwała nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego przy ul. Jana Pawła II 70 w Tuszynie

Uchwała nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 stycznia 2016 r. r. w sprawie ustalenia regulaminu Giełdy Rolnej przy ul. ks. Ściegiennego 2a w Tuszynie