artykuł nr 1

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 06.07.2021 r.

artykuł nr 2

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28.06.2021 r.

Załączniki:
Wyniki głosowania MB
Uchwała Nr XXXIX/319/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku + uzasadnienie 420 KB
Uchwała Nr XXXIX/318/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie uznania Rady Miejskiej w Tuszynie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi + załączniki 423 KB
Uchwała Nr XXXIX/317/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia + załączniki 388 KB
Uchwała Nr XXXIX/316/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki o nr. ewid. 115, 117, 118/4, 118/6, 118/7 w Górkach Dużych, ul. Polska Wola + załączniki 655 KB
Uchwała Nr XXXIX/315/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki o nr. ewid. 108/1, 109/7, 109/8, 109/9 w Zofiówce 674 KB
Uchwała Nr XXXIX/314/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działek o nr. ewid. 240, 241, obr.14 przy ul. Stodolnianej w Tuszynie + załączniki 742 KB
Uchwała Nr XXXIX/313/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki o nr. ewid. 186/1 obr.8 przy ul. Sosnowej w Tuszynie + załączniki 647 KB
Uchwała Nr XXXIX/312/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki o nr. ewid. 12/34, 12/35, obr.16 przy ul. Szpitalnej w Tuszynie + załączniki 589 KB
Uchwała Nr XXXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część terenu obr.5 przy ul. Brzezińskiej w Tuszynie + załączniki 674 KB
Uchwała Nr XXXIX/310/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn. 181 KB
Uchwała Nr XXXIX/309/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Tuszyna za rok budżetowy 2020. 180 KB
Uchwała Nr XXXIX/308/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2020 rok. 137 KB
Uchwała Nr XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuszyn za 2020 rok 132 KB
Uchwała Nr XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie za 2020 rok + załączniki 725 KB
Uchwała Nr XXXIX/305/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie + załączniki MB
Uchwała Nr XXXIX/304/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tuszyna wotum zaufania. 139 KB
artykuł nr 3

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 15.06.2021

artykuł nr 4

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 26.05.2021 r.

Załączniki:
Wyniki głosowania MB
Uchwała Nr XXXVII/301/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji + załączniki 498 KB
Uchwała Nr XXXVII/300/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji + załączniki 647 KB
Uchwała Nr XXXVII/299/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji + załączniki 379 KB
Uchwała Nr XXXVII/298/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji + załączniki 396 KB
Uchwała Nr XXXVII/297/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego + załączniki MB
Uchwała Nr XXXVII/296/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich + załączniki 595 KB
Uchwała Nr XXXVII/295/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działek nr. ewid. 31/1, 31/2, 31/3, 225/4 obr.8 przy ul. Prusa w Tuszynie + załączniki 604 KB
Uchwała Nr XXXVII/294/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr. ewid. 373 w Szczukwinie + załączniki 484 KB
Uchwała Nr XXXVII/293/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr. ewid. 122, 123 w Bądzyniu + załączniki 709 KB
Uchwała Nr XXXVII/292/2021 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (Tuszyn, ul. Szmaragdowa) + załączniki 493 KB
artykuł nr 5

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 20.04.2021 r.

Załączniki:
Wyniki głosowania MB
Uchwała nr 291/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021 - 2027 + załączniki MB
Uchwała nr 290/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok + załączniki MB
Uchwała nr 289/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego na 2021 rok 223 KB
Uchwała nr 288/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 196 KB
Uchwała nr 287/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie 256 KB
Uchwała nr 286/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki nr. ewid. 311/1 przy ul. Źródlanej w Tuszynie + załączniki 635 KB
Uchwała nr 285/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część terenu obr.17 przy ul. R. Kocha w Tuszynie + załączniki 815 KB
Uchwała nr 284/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr ewid. 435/6, 437/1, 486/4 w Głuchowie + załączniki 656 KB
Uchwała nr 283/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr. ewid. 260/5, 261/2, 262/2 w Modlicy + załączniki 665 KB
Uchwała nr 282/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Żeromin + załączniki MB
Uchwała nr 281/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie + załączniki MB
Uchwała nr 280/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszyn w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 30 czerwca 2024 roku'' + załączniki MB
Uchwała nr 279/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie + załączniki 724 KB
artykuł nr 6

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 23.03.2021 r.

artykuł nr 7

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 08.03.2021 r.

Załączniki:
Wyniki głosowania MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/271/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Szafirowa w Tuszynie) 2 B
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/271/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Szafirowa w Tuszynie) 348 KB
Uchwała Nr XXXIV/271/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Szafirowa w Tuszynie) 348 B
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/270/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Diamentowa w Tuszynie) 385 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/270/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Diamentowa w Tuszynie) 280 KB
Uchwała Nr XXXIV/270/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Diamentowa w Tuszynie) 324 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/269/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 588 KB
Uchwała Nr XXXIV/269/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 551 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/268/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 599 KB
Uchwała Nr XXXIV/268/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 558 KB
Uchwała Nr XXXIV/267/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 544 KB
Uchwała Nr XXXIV/266/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego 455 KB