artykuł nr 1

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie Pani Agnieszki Budzisz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 236 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy. 175 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy. 139 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 154 KB
Analiza zasadności do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym 197 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym 99 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym 196 KB
Analiza zasadności do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie 208 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie 128 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie 202 KB
artykuł nr 2

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXI Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30 listopada 2020 r.

Załączniki:
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 306 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego MB
Projekt oraz Uzasadnienie Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn w 2021 roku 863 KB
Załącznik oraz Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 MB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 600 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 773 KB
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 592 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 819 KB
artykuł nr 3

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXX Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 4 listopada 2020 r.

Załączniki:
Treść projektu uchwały 329 KB
artykuł nr 4

Projekty Uchwał do Sesji Nr XXIX Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 6 października 2020 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ew. 321/4 w Modlicy. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy 668 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, a także za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych 645 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu dz. 63/6 przy ul. Starościańskiej w Tuszynku Majorackim. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy 651 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wprowadzenia Regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tuszyn 545 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 295 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał do Nadzwyczajnej Sesji Nr XXVIII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28 września 2020 r.

artykuł nr 6

Projekty Uchwał do Nadzwyczajnej Sesji Nr XXVII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 7

Projekty Uchwał do Nadzwyczajnej Sesji Nr XXVI Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 3 sierpnia 2020 r.