artykuł nr 1

Projekty Uchwał do Sesji Nr XXXVII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 26 maja 2021 r.

Załączniki:
Treść projektów uchwał MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał do Nadzwyczajnej Sesji Nr XXXVI Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 232 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie. 246 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki nr ewid. 31/1, 31/2, 31/3 obręb 8 przy ul. Prusa w Tuszynie 279 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki nr ewid. 311/1 obręb 11 przy ul. Źródlanej w Tuszynie 296 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część terenu obręb 17 przy ul. Kocha w Tuszynie 343 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 435/6, 437/1, 486/4 w Głuchowie 295 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 260/5, 261/2, 262/2 w Modlicy 294 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 433 w Górkach Dużych 273 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 492/3 w Górkach Dużych 274 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Żeromin. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Szkolnej w Kruszowie MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszyn'' 885 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. 300 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał do Sesji Nr XXXV Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 23 marca 2021 r.

artykuł nr 4

Projekt Uchwały do Nadzwyczajnej Sesji Nr XXXIV Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 8 marca 2021 r.

artykuł nr 5

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXIII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 11 lutego 2021 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2021 rok 237 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie 165 KB
Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr 487 i 488 w Górkach Dużych 652 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr 487 i 488 w Górkach Dużych MB
Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach 1,012 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2021 357 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 15 MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 195 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 211 KB
artykuł nr 6

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie Pani Agnieszki Budzisz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 236 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy. 175 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy. 139 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 154 KB
Analiza zasadności do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym 197 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym 99 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym 196 KB
Analiza zasadności do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie 208 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie 128 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie 202 KB
artykuł nr 7

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXI Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30 listopada 2020 r.

Załączniki:
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 306 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego MB
Projekt oraz Uzasadnienie Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn w 2021 roku 863 KB
Załącznik oraz Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 MB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 600 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 773 KB
Uzasadnienie do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 592 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 819 KB