artykuł nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"

artykuł nr 2

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"

artykuł nr 3

Wykonanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie"

artykuł nr 4

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49”

obrazek
artykuł nr 5

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT).

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2021