artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT).

Termin składania ofert do dnia 19.01.2020 do godz. 10:00

artykuł nr 2

Kompleksowa termomodernizacja budynku...

dodano STWiORB ZIP

artykuł nr 3

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuszyn w 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10:00

artykuł nr 4

Remont drogi nr 106877E ul. Źródlana w Tuszynie

Remont drogi nr 106877E ul. Źródlana w Tuszynie - w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin składania ofert do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10:00 

artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamówienie z wolnej ręki obejmujące wykonywanie usług polegających na:

1. Utrzymaniu nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą na drogach powiatowych przebiegających na terenie Gminy Tuszyn,

2. Utrzymaniu czystości, porządku oraz prac związanych z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Tuszyn,

3. Zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Tuszyn.

artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamówienie z wolnej ręki obejmujące wykonywanie usług polegających na:

1. Utrzymaniu nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą na drogach gminnych przebiegających na terenie Gminy Tuszyn i drogach będących w zarządzie Gminy Tuszyn,

2. Utrzymaniu czystości, porządku oraz pracach związanych z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych przebiegających na obszarze Gminy Tuszyn, oraz na drogach będących w zarządzie Gminy Tuszyn,

3. Zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg gminnych przebiegających przez teren Gminy Tuszyn oraz dróg będących w zarządzie Gminy Tuszyn,

4. Utrzymaniu czystości i porządku na placach, parkingach, zieleńcach, w parkach, placach zabaw będących
w zarządzie Gminy Tuszyn,

5. Utrzymaniu zieleni miejskiej.

artykuł nr 7

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn oraz obiektów gminnych w roku 2021.

Termin składania ofert do dnia 07.12.2020 r. do godz.  10:00

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2021