artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn.

Identyfikator postępowania 5a7e2de9-e3b1-4ac1-bd60-ff3d7b3c903e.

Termin składania ofert do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem miniPortalu

artykuł nr 2

Remont drogi nr 106877E ul. Źródlana w Tuszynie

Remont drogi nr 106877E ul. Źródlana w Tuszynie - w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin składania ofert do dnia 16.10.2020 r. do godz. 10:00 

artykuł nr 3

Kanalizacja ściekowa w Tuszynie poprawą stanu środowiska w Gminie.

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach strategii ZIT Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Termin składania ofert do dnia 24.09.2020 r. do godz. 10:00

artykuł nr 4

Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku Gminy Brójce (do Pałczewa)

Termin składania ofert do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00

artykuł nr 5

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa IV : Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT). Projekt pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn''' 

artykuł nr 6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Ogłoszenie 274 KB
SIWZ 14 MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 789 KB
Informacja z otwarcia ofert 588 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ 610 KB
Załącznik nr 10 - Projekt umowy MB
Załączniki w wersji edytowalnej 224 KB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Pozostała dokumentacja MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.1 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.2 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.3 13 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.4 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.5 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.6 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.1 15 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.2 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.3 11 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.4 13 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.5 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.6 10 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Wentylacja 11 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Projekt robót geologicznych MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Elektryka 17 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Drogowa 15 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Architektoniczno-Budowlana 14 MB
Załącznik nr 12 - STWiORB 20 MB
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót 10 MB
artykuł nr 7

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ?Termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie” - część II zamówienia Modernizacja źródła ciepła , w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Załączniki:
Treść informacji MB
Dostępne kategorie:
Rok 2020