artykuł nr 8

Komunikat Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przebiegu konsultacji "Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 "

Załączniki:
Treść komunikatu 561 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 13 października 2020 r.

artykuł nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

artykuł nr 11

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 3 lipca 2020 roku o przyznanych dotacjach na wsparcie realizacji w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki:
Treść informacji 362 KB
artykuł nr 12

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 29 czerwca 2020 r. o złożonych ofertach na wsparcie realizacji w 2020 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki:
Treść informacji 320 KB
artykuł nr 13

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 4 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 497 KB
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.