artykuł nr 1

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów