Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Miasta
   Strona Główna 28091
   Kierownictwo 368
     Burmistrz 223
     Zastępca Burmistrza 114
     Sekretarz Gminy 119
     Skarbnik Miasta 134
   Komórki organizacyjne 1303
Organy Gminy
   Burmistrz 219
   Rada Miejska w Tuszynie 486
     Kadencja 2018-2023 388
    ›    Skład Rady Miejskiej w Tuszynie 86
    ›    Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie 164
    ›    Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie 348
    ›    Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie 112
    ›    Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie 82
   Jednostki pomocnicze 420
     Sołectwa 180
    ›    Sołtysi (kadencja 2019-2024) 85
    ›    Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024) 43
     Dzielnice 94
    ›    Tuszyn - Stare Miasto (kadencja 2019-2024) 53
    ›    Tuszyn - Las (kadencja 2019-2024) 35
    ›    Tuszyn - Szpital (kadencja 2019-2024) 29
Prawo lokalne
   Zarządzenia Burmistrza 253
     2020 453
   Transmisja Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie 156
     Transmisja 205
     Archiwalne Sesje 124
   Plany, programy, strategie 247
     Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn 114
    ›    2015-2020 99
   Statut 108
Aktualności
   2020 1414
Dla interesanta
   Skrzynka podawcza 281
   Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw 723
    ›    Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 58
    ›    Akt małżeństwa - Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 39
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa przed duchownym (ślub konkordatowy) 53
    ›    Akt małżeństwa - zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (ślub cywilny) 49
    ›    Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 23
    ›    Akt urodzenia - odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą 26
    ›    Akt urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 41
    ›    Akt urodzenia - transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 29
    ›    Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego 22
    ›    Akt zgonu - odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą 18
    ›    Akt zgonu - sporządzenie aktu 24
    ›    Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu 31
    ›    Dowód osobisty - wydanie dokumentu 57
    ›    Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie / uszkodzeniu dokumentu 29
    ›    Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego 33
    ›    Nadanie numeru PESEL 46
    ›    Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego 24
    ›    Zaświadczenie o stanie cywilnym 36
    ›    Zawarcie małżeństwa za granicą 13
    ›    Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia 36
    ›    Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka 15
    ›    Zmiana imienia i / lub nazwiska na podstawie przepisów Ustawy o zmianie imienia i nazwiska 28
    ›    Zmiana nazwiska po rozwodzie 31
     Urząd Stanu Cywilnego w Tuszynie 125
    ›    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców 41
    ›    Kwalifikacja wojskowa 26
    ›    Wpis do rejestru wyborców 30
    ›    Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 20
    ›    Wymeldowanie, anulowanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 24
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich 46
    ›    Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 32
     Ewidencja ludności 64
    ›    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 28
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu 93
    ›    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn 110
     Referat Dróg i Zieleni 165
    ›    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów 106
    ›    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 38
    ›    Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 78
    ›    Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 56
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 74
     Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa 200
    ›    Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuszyn 42
    ›    Dzierżawa nieruchomości 36
    ›    Podział nieruchomości 49
    ›    Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 39
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 43
    ›    Ustalenie numeru porządkowego 51
    ›    Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 40
    ›    Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi 37
    ›    Wypis i / lub wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 177
    ›    Zaświadczenie o rewitalizacji 54
    ›    Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 53
     Referat Ogólnoorganizacyjny 75
    ›    Zasady prowadzenia handlu na targowiskach gminnych 36
     Referat Podatków i Egzekucji 121
    ›    Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie 30
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby fizyczne) 46
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (osoby prawne) 137
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby prawne) 21
    ›    Podatek leśny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 39
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne) 37
    ›    Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) 50
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby prawne) 31
    ›    Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne) 33
    ›    Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatkowej 49
    ›    Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy 29
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 49
    ›    Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 46
    ›    Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 37
    ›    Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego 76
    ›    Zwrot nadpłaty podatku w gotówce w kasie Urzędu 44
     Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 53
    ›    Przyznanie dodatku energetycznego 46
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 54
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 51
    ›    Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką 28
    ›    Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 33
Deklaracja dostępności
   2020 89
Finanse Gminy
   2019 156
     Sprawozdania 153
   2020 301
     Budżet 183
     Wieloletnia prognoza finansowa 80
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 58
     Sprawozdania 44
     Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p. 3
Gospodarka odpadami
   Akty prawa miejscowego 243
   Analiza stanu gospodarki 171
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 630
   Złożenie deklaracji w formie elektronicznej 203
   Harmonogram wywozu odpadów 1455
   Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstający w gospodarstwach domowych 184
   Opłaty za odpady 769
   Poziomy odzysku 129
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 172
   Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 118
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 162
   Zasady segregacji 179
Informacja publiczna
   Zasady udzielania informacji publicznej 170
Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn
   Wykaz 463
Konto bankowe Urzędu
   Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne 235
   Odpady komunalne 200
Mapa Miasta i Gminy
   Gminny Portal Mapowy 1059
Oświadczenia majątkowe
   Radni Rady Miejskiej w Tuszynie 135
     za 2018 r. 264
   Burmistrz Miasta Tuszyna 125
     za 2018 r. 86
   Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna 78
     za 2018 r. 55
   Sekretarz Gminy Tuszyn 228
     za 2018 r. 53
   Skarbnik Miasta Tuszyna 84
     za 2018 r. 59
   Kierownicy jednostek organizacyjnych 166
     za 2018 r. 675
   Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta Tuszyna 126
     za 2018 r. 386
   Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 94
     za 2018 r. 67
Oświata
   Podstawowe kwoty dotacji 139
Obrona Cywilna
   Komunikaty dla mieszkańców 87
   Regionalny System Ostrzegania (RSO) 53
   Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 73
Obwieszczenia / Ogłoszenia
   2020 1117
Ochrona środowiska
   Aktualności 211
   Program Ochrony Środowiska 96
   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska 67
   Obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych 53
     Program ochrony powietrza 34
     Plany działań krótkoterminowych 44
     Informacje dla mieszkańców 38
     Komunikaty 0
     Prognoza zanieczyszczeń powietrza 1
   Wyroby zawierające azbest 6
     2020 2
Opłata za wodę i ścieki
   Uchwała 108
   Informacje ogólne 101
   Ceny i stawki 198
Podatki
   2020 546
     Podatek od środków transportowych 101
    ›    Formularze do pobrania 85
    ›    Uchwały 88
     Podatek rolny 155
    ›    Formularze do pobrania 186
     Podatek leśny 67
    ›    Formularze do pobrania 51
     Podatek od nieruchomości 418
    ›    Uchwały 295
    ›    Formularze do pobrania 320
Praca
   2020 803
     Oferty pracy 1085
     Rozstrzygnięcia ofert pracy 499
Pomoc prawna
   2020 88
Plan zagospodarowania
   Gmina 1100
   Miasto 574
Przetargi nieruchomości
   Nieruchomości do sprzedaży 1188
   Nieruchomości do dzierżawy 419
   Lokale do sprzedaży 546
   Najem lokali 95
Regulaminy / Raporty
   Regulamin Organizacyjny 88
   Raport o stanie Gminy 73
     2020 74
Rejestr instytucji kultury
   2020 95
RODO
   Klauzule informacyjne 183
   Inspektor ochrony danych 73
Studium
   2020 331
Stowarzyszenia
   Aktualności 25
Targowiska Gminne
   Aktualności 155
   Informacje ogólne 77
   Pozostałe Targowiska na terenie Gminy Tuszyn 81
Wybory
   Prezydent RP 2020 517
Zgromadzenia
   Informacje ogólne 70
   Decyzje 47
Zamówienia publiczne
   Poniżej 30 tys. euro 769
     Rok 2020 2094
   Powyżej 30 tys. euro 1153
     Rok 2020 3550
   Plan zamówień publicznych 351
     2020 365
   Otwarcie ofert on-line 123
     2020 107
Inne
   Redakcja Biuletynu 223
Łączna liczba odwiedzin:73494