artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. obrad Sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń Komisji

SZANOWNI PAŃSTWO – MIESZKAŃCY GMINY TUSZYN,

UCZESTNICY OBRAD RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

ORAZ POSIEDZENIACH KOMISJI

PANI/PANA UCZESTNICTWO W OBRADACH SESJI RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE LUB POSIEDZENIACH KOMISJI JEST W PEŁNI DOBROWOLNE.

W TRAKCIE OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE LUB POSIEDZEŃ KOMISJI MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE, W TYM WIZERUNEK, NA CO BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA, BĘDĄCY ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NIE MUSI UZYSKIWAĆ PANI/PANA ZGODY.

PRZETWARZANIE DANYCH JEST DOPUSZCZALNE, GDY JEST NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE.

(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informuję iż :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tuszynie (95-080), ul. Piotrkowska 2/4, tel. 42 614-34-26, fax. 42 614-30-69, email: tuszyn@tuszyn.info.pl  jest Gmina Tuszyn. Urząd Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza.

2. Burmistrz Miasta Tuszyna, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Krawczyk, z którą ma Pani/Pan prawo skontaktować się pod nr tel. 42 614-34-26, email: iod@tuszyn.info.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu: przeprowadzenia procedur związanych z zadaniami publicznymi nałożonymi na organy i jednostki pomocnicze gminy (posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej w Tuszynie, zebrania sołeckie) – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  - art. 11b ustawy w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa( pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Miejskiej w Tuszynie )oraz podmioty na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne (mieszkańcy i wolno uczestniczący goście) ale konieczne w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na organy i jednostki pomocnicze gminy.

10.  Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Kamery systemu do transmisji obrad obejmują pomieszczenie Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie