artykuł nr 1

Sprostowanie do wykazu nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 listopada 2020 r. w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 327 położonej w obrębie Mąkoszyn

Załączniki:
Treść sprostowania266 KB