artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy, przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.