artykuł nr 1

Uchwała Nr V/95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2020 rok

Załączniki:
Treść opiniiMB